အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္​ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္

က်မ္းေစာင္တစ္ေစာင္ခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္း

ဓမၼသစ္


PDF ကိုအခမဲ့ေဒါင္းလုပ္ရန္ေအာက္ပါစာအုပ္ကိုႏွိပ္ပါ


Print ထုတ္ရန္ေရ ြး ခ်ယ္မႈမ်ားအတ ြက္ print@ibsbookbybook.org ၌ က ြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုဆက္သ ြယ္ပါ


* ေရာင္စံုျဖင့္အထူးပံုႏွိပ္ထားေသာစာအုပ္မ်ားကို မွာယူႏိုင္သကဲ့သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္ * ပံုႏွိပ္ထားေသာစာအုပ္မ်ားသည္ အရ ြယ္အစားႏွင့္မွာယူေသာအ ေရအတ ြက္အ ေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းက ြာျခားႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ။ ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ $3.50USD + ပို႔ေဆာင္ျခင္း)


လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးမႈလတ္တ ေလာအ ေျခအ ေန

ျမန္မာဘာသာစီမံခ်က္

ဓမၼသစ္။ ။ ဘာသာျပန္ၿပီး 61%

ဓမၼ ေဟာင္း။ ။ ဘာသာျပန္ၿပီး 5%

New Testament: Translated: 61% - Old Testament: Translated: 5%