အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္​ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္

က်မ္းေစာင္တစ္ေစာင္ခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္း


အသက္တာေျပာင္းလဲျခင္း

အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာနည္းျဖင့္က်မ္းေစာင္တစ္ခုခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာက်မ္းစာမွ အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို နားလည္၊ လိုက္ေလွ်ာက္၊ ေတ ြ႕ၾကဳံခံစားႏိုင္ရန္အတ ြက္ သင့္ကိုအ ေထာက္အကူေပးမည့္ ႐ိုး႐ွင္းေသာ၊ အခမဲ့ျဖစ္ေသာ၊ ေဒါင္းလုပ္ကူးယူႏိုင္ေသာ အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေလ့လာေသာနည္းစနစ္ျဖင့္သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အ ေသးစိတ္ ဆင္ျခင္ေသာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းနည္းစနစ္သည္ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာရန္အတ ြက္ အထိေရာက္ဆံုးေသာနည္း စနစ္မ်ားအထဲမွတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအတ ြက္ေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစ ြာေသာလူမ်ားသမၼာက်မ္းစာေလ့လာႏိုင္ရန္ အ သေးစိတ္ ဆင္ျခင္ ေသာနည္းျဖင့္သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းစာအုပ္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း အလ ြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းသာျခင္းျဖင့္ေထာက္ခံအပ္ပါ သည္။

- Loren Cunningham

Founder of Youth With A Mission

က ြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာလိုတဲ့စိတ္ဆႏၵရွိၾကပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကိုလည္း က ြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးသိရွိၾကပါတယ္။ အ ေရးႀကီးတဲ့ေမးခ ြန္းတစ္ခု က ေတာ့ “ဘယ္လိုေလ့လာမလဲ”၊ “ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔အစျပဳၿပီးဘယ္လိုဆက္လက္ေလ့လာ သ ြားမလဲ” ဆိုတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းေစာင္တစ္အုပ္ခ်င္းစီကို အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္ေလ့လာေသာဤလက္စ ြဲစာအုပ္မ်ားသည္ က ြၽန္ေတာ္တို႔ဘဝအသက္တာ တစ္ေလ်ာက္လံုး သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းကို ျပဳလုပ္သ ြားႏိုင္ရန္အတ ြက္ ကူညီေပးေသာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းနည္းလမ္း၊ တန္ဆာပလာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ သင့္အားေစာင့္ေမွ်ာ္ နေ ေသာ အဖိုးတန္ရတနာမ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ရွာေဖ ြတူးေဖာ္လိုက္ပါ။

- Dr. Ron & Judy Smith

Co-founders, School of Biblical Studies, Youth With A Mission


အျခားေထာက္ခံခ်က္မ်ားအတ ြက္ဤ ေနရာကိုႏွိပ္ပါ …

သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းခ်ဥ္းကပ္ပံု

ဤစာအုပ္သည္သမၼာက်မ္းစာထဲမွက်မ္းေစာင္တစ္ခုခ်င္းစီကိုေလ့လာႏိုင္ရန္အတ ြက္ လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္စာအုပ္အတ ြဲမ်ားအထဲ မွတစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္အ တဲ ြမ်ား၏ထူးျခားခ်က္မွာ အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္နည္း(inductive)ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ိုးရွင္းေသာ ဦးတည္ခ်က္(၇)ခုျဖင့္သမၼာက်မ္းစာကိုသမၼာက်မ္းစာကဖ ြင့္ျပ ေျပာဆိုေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္သည္သမၼာက်မ္းစာေလ့လာရန္ စာအုပ္စာေပအရင္းအျမစ္အလ ြန္ရွားပါးေသာတိုင္းျပည္တစ္ခုရွိ အသင္းေတာ္အဖဲ ြ႕အစည္းမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈအရျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာမတတ္သူမ်ားအတ ြက္က်မ္းစာေလ့လာရန္ အလ ြန္ရွားပါးေသာအရင္းအျမစ္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေစာင္တစ္အုပ္ခ်င္းစီကိုက႐ုတစိုက္ျဖင့္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သကဲ့သို႔ အုပ္စုလိုက္ေလ့လာေသာအ ေနအထားမ်ားတ ြင္လည္းအသံုးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္အတ ြင္းပါဝင္ေသာအ ေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေလ့လာသူအားလံုးလ ြယ္ကူစ ြာဖတ္႐ႈနားလည္ေစရန္အတ ြက္ ေဝါဟာရမ်ားကိုအထူးေ႐ ြးခ်ယ္အသံုးျပဳထားပါသည္။အ ေရးအႀကီးဆံုးမွာ ဤစာအုပ္ ၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာျခင္း၏အသီးအပ ြင့္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္သည့္ အသက္တာေျပာင္းလဲရန္လက္ေတ ြ႕ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းဟူေသာဦးတည္ခ်က္(၇)ခ်က္ျဖစ္သည္။


အျခားသမၼာက်မ္းစာအ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္နည္းခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားအတ ြက္ဤ ေနရာကိုႏွိပ္ပါ

ဤစာအုပ္မ်ားျဖစ္တည္လာမႈဇာတ္လမ္း

ဤကဲ့သိုု႔သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း စာအုုပ္တဲ ြမ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ ဘုုရားသခင္၏စကားသံကိုု ၾကားလ်က္ ကိုုယ္ေတာ္ေနာက္လိုုက္ကာတိုုင္းႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔သ ြားေရာက္အမႈေတာ္ေဆာင္ၾက ေသာလူမ်ား၏ျဖစ္ရပ္မွန္အ ေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ က ေနဒါႏိုုင္ငံ Alberta ရွိ YWAM Turner Valley ဟုုေခၚ ေသာ ဝိုုင္ဝမ္(YWAM)သာသနာလုုပ္ငန္းတစ္ခုုမွအစျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အ ေၾကာင္းမၾကားရ ေသးေသာသူမ်ားအတ ြက္ဆုုေတာင္းေပးျခင္းသာမက ထိုုအခ်ိန္က ဝိုုင္ဝမ္၏ ဥကၠဌႀကီးျဖစ္ေသာ ဂ်င္စတီယာ(Jim Stier)က ခရစ္ေတာ္အ ေၾကာင္းမၾကားရ ေသးေသာ လူအုုပ္စုုမ်ားထံအ ေျခခ် ေနထိုုင္ပါ၊ တိုုင္းႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔သ ြ ားပါဟူ၍ ဝိုုင္ဝမ္အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကိုု အားေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုုသို႔ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏ဦးေဆာင္မႈအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အ ေရွ႕ပိုင္း) သို႔သ ြားရန္ လူတစ္စုအားခ ြန္အားေပးျခင္းခံရၿပီးလ ြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ (၂၀)မွ စ၍ ရွမ္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖ ြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မိတ္ဖ ြဲ႔ ျခင္းကို အစျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ စတင္မိတ္ဖ ြဲ႔ ၿပီး (၁၀)ႏွစ္အၾကာတ ြင္အသင္းေတာ္မ်ားအတ ြင္း၌ တပည့္ေတာ္စစ္မ်ား ေပ ၚ ေပါက္ လာေရးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အ ေရွ႕ပိုုင္းရွိ အသင္းေတာ္မ်ားအတ ြင္း သမၼာတရားႏွင့္ညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ႀကံဆ ေဖာ္ထုတ္ရာ၌အ ေစခံေပးဖိုု႔ရန္အတ ြက္ ရွမ္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အ ဖ ြ႔ဲခ်ဳပ္၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ က ေနဒါႏိုင္ငံမွ ၀ိုုင္၀င္(မ္)အမႈေတာ္ေဆာင္ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ စတင္၍သူတိုု႔ႏိုင္ငံမွထ ြက္ခြါြလာခဲ့ၾကပါသည္။

အျခားေနာက္ခံအ ေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုသိ႐ွိရန္ႏွိပ္ပါ