အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္​ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္

က်မ္းေစာင္တစ္ေစာင္ခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္း

ေထာက္ခံခ်က္မ်ား

က ြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာလိုတဲ့စိတ္ဆႏၵရွိၾကပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကိုလည္း က ြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးသိရွိၾကပါတယ္။ အ ေရးႀကီးတဲ့ေမး ခ ြန္းတစ္ခုက ေတာ့ “ဘယ္လိုေလ့လာမလဲ”၊ “ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔အစျပဳၿပီးဘယ္လိုဆက္လက္ေလ့လာသ ြားမလဲ” ဆိုတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းေစာင္တစ္အုပ္ခ်င္းစီကို အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္ေလ့လာေသာဤလက္စ ြဲစာအုပ္မ်ားသည္ က ြၽန္ေတာ္တို႔ဘဝအသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းကို ျပဳလုပ္သ ြားႏိုင္ရန္အတ ြက္ ကူညီေပးေသာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းနည္းလမ္း၊ တန္ဆာပလာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ သင့္အားေစာင့္ေမွ်ာ္ နေ ေသာ အဖိုးတန္ရတနာမ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ရွာေဖ ြတူးေဖာ္လိုက္ပါ။

- Dr. Ron & Judy Smith

Co-founders, School of Biblical Studies, Youth With A Mission

လ ြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၀ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ Dr. Ron Smith ဆိုသူက ၀ိုင္၀င္(မ္)လူငယ္သာသနာျပဳအဖ ြဲ႕အား ဤ အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္​ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာေသာနည္းလမ္းကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ကမၻာအႏွံ႔မွာရွိတဲ့ က ြၽႏု္္ပ္တို႔ရဲ႕ က်မ္းစာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားထဲတ ြင္ ႀကီးမားေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းႏိုင္ငံေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္တ ြင္ ေက်ာင္းတည္ေနရာေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ထိုနည္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳကာက်မ္းစာ ေလ့လာ ေသာေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္တည္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ၾကာၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ဤအ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း သည္ က်မ္းစာေလ့လာသူမ်ားအားလံုးအတ ြက္ ေလ့လာရန္အလ ြန္လ ြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဤအ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္က်မ္းစာေလ့လာျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာရန္ အလြန္အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဤနည္းလမ္းျဖင့္ေလ့လာသူမ်ားအေန ျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤအတ ြဲ လိုက္ အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာနည္းစနစ္လက္စ ြဲစာအုပ္မ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာရန္ အ တ ြက္ အလ ြန္အ ေထာက္အကူျပဳမည့္စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအပ္ပါသည္။

- Loren Cunningham

Founder of Youth With A Mission

က ြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ရ ေသာ ဤသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းစာအုုပ္မ်ားအ ေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္းအတ ြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ယခုုအခ်ိန္မွာေတာ့ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာရွိတဲ့ အသင္းေတာ္မ်ားကိုု ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ပိုုမိုုခိုုင္ခံ႔လာေစရန္ အားျဖည့္တင္းေပးႏိုုင္မည့္ျမန္မာဘာသာျဖင့္လ ြယ္ကူရွင္းလင္းစ ြာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာႏိုုင္သည့္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းအ ေထာက္အကူျပဳ စာအုုပ္မ်ားကိုုရရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

- နန္းသူဇာမြန္

ဘ႑ာေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖဲ ြ႔ခ်ဳပ္႐ွမ္းျပည္နယ္(အ ေရွ႕ပိုုင္း)ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖ ြဲ႔ခ်ဳပ္၏အ ေထ ြ ေထ ြအတ ြင္းေရးမွဴးေဟာင္း

ဤစာအုုပ္မ်ားသည္ အသက္အ႐ ြယ္မ ေ႐ ြး ၊ ယံုုၾကည္သူအားလံုုး သမၼာက်မ္းစာေလ့လာႏိုုင္ရန္အတ ြက္ အလ ြန္ေကာင္းေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ ဘုုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးပိုုမိုုသင္ၾကားခံယူလိုုသူမ်ားအတ ြက္ သမၼာက်မ္းစာထဲရွိက်မ္းေစာင္တစ္ခုုခ်င္းစီကိုုလ ြယ္ကူစ ြာေလ့လာသ ြားႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာသူမ်ား အ ေနျဖင့္လည္း အသစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းစ ြမ္းရည္ကိုု ရရွိပိုုင္ဆိုုင္ၿပီး ဤစာအုုပ္မ်ားအေပၚတ ြင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါလိမ့္မည္။ က်မ္းေစာင္ကိုုေရးသားခဲ့ေသာစာေရးဆရာမွ သူ၏မူလစာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားကိုု ေဖာ္ျပလိုုေသာစစ္မွန္ေသာသမၼာတရားကိုု ရွင္းလင္းမွန္ကန္စ ြာေတ ြ ႔ျမင္လာမည္ျဖစ္သလိုု၊ သမၼာက်မ္းစာထဲ႐ွိ က်မ္းပိုုဒ္မ်ားအားျဖင့္က ြ်ႏုု္ပ္တိုု႔အသက္တာထဲတ ြင္ မည္သိုု႔လက္ေတ ြ ႔အသံုုးျပဳလိုုက္ေလ်ာက္ရမည္ဆိုုသည့္ သမၼာတရားမ်ားကိုုလည္း ဤစာအုုပ္မ်ားကိုုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ရွင္းလင္းစ ြာေတ ြ ႔ျမင္လာႏိုုင္ပါသည္။ ဤစာအုုပ္ကိုုအသံုုးျပဳ၍ သမ ၼာက်မ္းစာေလ့လာေသာသူမ်ားအတ ြက္ ကိုုယ္ပိုုင္ဘ၀အသက္တာ၌ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ႀကီးထ ြားရင့္က်က္လာေစရန္ ႀကီးမားေသာအ ေထာက္အကူကိုုရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုုသည္သာမကဘဲ ဤစာအုုပ္ကိုုေလ့လာေသာသူမ်ား၏ အသင္းေတာ္ထဲတ ြင္လည္း ဤစာအုုပ္ကိုုအသံုုးျပဳ၍က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းကိုု ဦးေဆာင္ျပဳလုုပ္သ ြားႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုုပ္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုုအသံုုးျပဳရန္အတ ြက္ ေလးနက္စ ြာေထာက္ခံအပ္ပါသည္။

- Rev. David K. Phillips

က ေနဒါႏိုုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္သာသနာ၏အ ေထ ြ ေထ ြအတ ြင္းေရးမွဴးေဟာင္း

ဘဝအသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစေသာေယ႐ႈခရစ္၏သတင္းစကားသည္ လူအားလံုးႏွင့္တိုင္းႏိုင္ငံအားလံုးအတ ြက္သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ၾသစ ေတးလ်ႏိုင္ငံမွအသင္းေတာ္တစ္ခု၏ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္သည့္အ ေလ်ာက္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း ႏွင့္ လူမ်ားဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကိုေတ ြ႕ႀကံဳခံစားရ ေအာင္ကူညီေပးျခင္းသည္က ြၽန္ေတာ္တို႔၏ သာသနာလုပ္ငန္း၊က ြၽန္ေတာ္တို႔၏စိတ္ျပင္းျပမႈျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သိက ြၽမ္းျခင္းႏွင့္ထိုေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈအထဲ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစ ြာႀကီးထ ြားရင့္က်က္လာေစရန္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အဓိကအခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ကို ဘုရားသခင္၏စိတ္ႏွလံုးသားႏွင့္ဆက္သ ြယ္ေပးရာ၌အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစ ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုက ြၽန္ေတာ္အၿမဲစိတ္ဝင္စားပါသည္။ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာခရစ္ေတာ္၏ေနာက္လုိက္ျဖစ္၍ သူတို႔အသိုင္းအဝိုင္း၊ တိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတ ြင္ဧဝံေဂလိတရားကိုပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေဝမွွ်တတ္ေသာလူမ်ားျဖစ္ေစလိုသည့္ အသင္းေတာ္မ်ားအတ ြက္ ဤသမၼာက်မ္းစာအ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္နည္းစာအုပ္မ်ားကိုအႀကံျပဳေထာက္ခံအပ္ပါသည္။

- Jason Elsmore

Senior Pastor, Gateway Baptist Church, Qld Australia