အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္​ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္

က်မ္းေစာင္တစ္ေစာင္ခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္း

​ေပးလႉရန္


အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာနည္းျဖင့္က်မ္းေစာင္တစ္ခုခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္းသည္ ရွမ္းစီမံကိန္း(Shan Project) ႏွင့္ Youth With A Mission တို႔၏အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာအမႈေတာ္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္တ ြဲ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ ျခင္းမွာ ဤကဲ့သို႔အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚထ ြက္လာရန္ေထာက္ခံေပးေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္အသင္းေတာ္အစုအေဝးမ်ား၏ ရက္ေရာစ ြာေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာနည္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ ျမန္မာဘာသာ စကား ႏွင့္ ထိုင္းဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ၿပီးေျမာက္သ ြားသည္ကိုျမင္ေတ ြ႕လိုေသာေၾကာင့္ သင့္အ ေနျဖင့္ေပးလွဴလိုပါက ေအာက္တ ြင္ႏွိပ္ပါ။


ၿပီးေျမာက္သ ြားပါကျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္စာအုပ္တ ြဲမ်ားသည္ လ ြန္ခဲ့ေသာႏွစ္(၂၀၀)ေက်ာ္ဆရာယုဒသန္(Adoniram Judson) ျမန္မာျပည္သုိ႔ခရစ္ေတာ္၏သတင္းေကာင္းကိုယူေဆာင္လာေပးခ်ိန္မွစ၍ သမၼာက်မ္းစာတစ္ေစာင္ခ်င္းစီကိုေလ့လာႏိုင္ ေသာ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ပထမဦးဆံုးေသာအရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိသိရသမွ်တ ြင္ ထိုင္းဘာသာစကားျဖင့္ လည္းဤပံုစံျဖင့္ပထမဆံုးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာစာအုပ္ျဖစ္ေပမည္။ ထိုနည္းတူစ ြာေမွ်ာ္လင့္မိေသာအရာမွာ အျခားဘာသာစ ကားမ်ားျဖင့္လည္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေရာက္ရွိမႈနည္းေသာတိုင္းျပည္မ်ားတ ြင္ အရည္ အ ေသ ြးေကာင္းသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအ ရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းကိုေထာက္ပံ့ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ထည့္သ ြင္းစဥ္းစားေပးပါ။ေပးလွဴမႈအားလံုးကို ရွမ္းစီမံကိန္း(Shan Project) ႏွင့္ Youth With A Mission တို႔မွတစ္ဆင့္ စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရ ြက္သ ြားပါ မည္။ သင္၏ေစတနာေပးလွဴမႈကို “Shan Project, Inductive Bible Study Book by Book” သို႔ေရ ြး ခ်ယ္သတ္မွတ္ထားႏိုင္ပါ သည္။

အျခားပံုစံမ်ားျဖင့္ေပးလွဴလိုပါက က ြၽႏ္ုပ္တို႔ထံ info@ibsbookbybook.org သို႔အီးေမးပို႔ပါ။

သင္ရွိေသာေဒသမွ ေပးလွဴမႈေရ ြးခ်ယ္စရာမ်ားအတ ြက္ ေအာက္တ ြင္ သင္၏ေဒသကိုႏွိပ္ပါ။


*အခ ြန္ႏႈတ္ၿပီးသားေပးလွဴျခင္းအတ ြက္ YWAM Project Funding, Canada & YWAM Montana, USA တို႔ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားကမာၻအရပ္ရပ္ မွ ေပးလွဴမႈမ်ားကို YWAM Thailand မွတစ္ဆင့္ေဆာင္ရ ြက္ပါသည္။