အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္​ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္

က်မ္းေစာင္တစ္ေစာင္ခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္း

မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိေသာေမးခ ြန္းမ်ား

ဤစာအုပ္တ ြဲမ်ားသည္ အျခားက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ျခားနားသလဲ။


ဤစာအုပ္မ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏က်မ္းေစာင္တိုင္းအတ ြက္ေလ့လာမႈလမ္းညႊန္မ်ားအျဖစ္စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာ အုပ္တ ြဲမ်ား၏ထူးျခားခ်က္မွာ အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာနည္းျဖစ္ၿပီး ႐ိုးရွင္းေသာဦးတည္ခ်က္(၇)ခုျဖင့္ က်မ္းစာကိုက်မ္းစာကပင္စကား ေျပာေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္သမၼာက်မ္းစာေလ့လာရန္ စာအုပ္စာေပအရင္းအျမစ္အလ ြန္ရွားပါးေသာတိုင္းျပည္တစ္ခု ရွိ အသင္းေတာ္အဖ ြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈအရျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာမတတ္သူမ်ားက်မ္းစာေလ့လာရန္အတ ြက္ အလ ြန္ရွားပါးေသာအရင္းအျမစ္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာနည္းစာအုပ္မ်ားသည္အဘယ္ေၾကာင့္ထူးျခားေၾကာင္းပိုမိုဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္…

စာအုပ္မ်ားကိုဘယ္လိုအသံုးခ်ႏိုင္မလဲ။


ဤစာအုပ္မ်ားကို သင္၏ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာျခင္းအတ ြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုငယ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူငယ္အဖ ြဲ႕၌ ေသာ္လည္းေကာင္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဆန္းေဒးစကူးသင္ၾကားျခင္းတ ြင္ သင္ၾကားမႈျပင္ဆင္ရန္အတ ြက္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာရန္အတ ြက္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။


အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာနည္းစာအုပ္မ်ားကို က ြၽႏ္ုပ္တို႔၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွင့္အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္အသံုးျပဳပံုမ်ား ကိုပိုမိုဖတ္႐ႈ ႏိုင္ရန္…

ဤစာအုပ္မ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္အခမဲ့ျဖစ္သလဲ။

ႏိုင္ငံတကာမွ ေစတနာဝန္ထမ္း(၅၀)ေက်ာ္ပါဝင္သည့္အဖ ြဲ႕သည္ သူတို႔၏အခ်ိန္၊ သူတို႔၏ဆုေက်းဇူးႏွင့္က ြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကိုရက္ေရာ စ ြာေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သင္သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္အဆက္အသ ြယ္ျပဳေမ ြ႕ ေလ်ာ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုသူတို႔တ ြင္စာေရးသူမ်ား၊ ဘာသာျပန္သူမ်ား၊ တည္းျဖတ္သူမ်ား၊ graphic designers၊ စီမံခန္႔ခ ြဲသူမ်ား၊ web designers၊ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍သစၥာရွိစြာဆုေတာင္းေပးသူမ်ား စသည့္ျဖင့္ပါဝင္ၾကပါသည္။ ဤအရင္းအျမစ္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ က ေနဒါ၊ နယ္သာလန္၊ ၾသစ ေတးလ်၊ အ ေမရိကန္၊ နယူးဇီလန္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ရက္ေရာ စ ြာေပးလွဴဆက္ကပ္ ၾက ေသာတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ သင္ႏွစ္သက္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းစာအုပ္တ ြဲမ်ားက ြၽႏ္ုပ္တို႔ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္သည့္အ ေၾကာင္းသိရွိရန္…

ဤစာအုပ္ကို copy ကူးယူႏိုင္ပါသလား။


ကူးယူႏိုင္ပါသည္။ အခမဲ့မိတၱဴကူးယူႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ဆင့္ေရာင္းျခင္း၊ စာအုပ္၏အ ေၾကာင္းအရာကိုေျပာင္းလဲ ျခင္းမျပဳရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။ ခ ြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ အသံုးျပဳပံုမ်ား၊ မူပိုင္ခ ြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စာအုပ္အဖံုးအတ ြင္းစာမ်က္ႏွာ၌ၾကည့္ ပါ။

အီးေမးပို႔ရန္ႏွိပ္ပါ…

PDF ကိုေဒါင္းလုပ္ကူးယူျခင္းႏွင့္ eBook(PDF) ကိုေဒါင္းလုပ္ကူးျခင္း ဘယ္လိုက ြားျခားပါသလဲ။

PDF ျဖင့္ေဒါင္းလုပ္ကူးယူႏိုင္ေသာပံုစံမွာ ကိုယ္တိုင္ပရင့္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာရ ြက္မ်ားေပၚ၌မိတၱဴကူးႏိုင္ရန္အတ ြက္ျဖစ္ၿပီး သင္၏ အ ေျဖမ်ားကိုလက္ေရးျဖင့္ခ် ေရးႏိုင္ရန္မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားပါဝင္သည္။ eBook(PDF) ဆိုသည္မွာ အီလက္ထရ ြန္နစ္စာျဖင့္အ ေျဖမ်ားကိုေရးသားၿပီး သင္၏စက္ပစၥည္မ်ား၌သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေသာဖိုင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

ဤအရင္းအျမစ္မ်ားကိုဘယ္ေနရာမွရရွိပါသလဲ။


အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္းနည္းျဖင့္သမၼာက်မ္းစာတစ္ေစာင္ခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္းစာအုပ္တ ြဲမ်ားသည္ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔သ ြားရန္ေခၚဆိုေသာ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကို ၾကားသိနားေထာင္ေသာ လူတစ္စုတို႔၏ ျဖစ္ရပ္မွန္အ ေၾကာင္းအရာမ်ား၌ မူလအျမစ္တည္ပါသည္။


အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္နည္းျဖင့္သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းစာအုပ္တ ြဲ မ်ားက ြၽႏ္ုပ္တို႔ထုတ္လုပ္ေသာအ ေၾကာင္းအရာကိုသိရွိရန္…

ဤစာအုပ္မ်ားကို ဘယ္သူတို႔က ေထာက္ခံၾကပါသလဲ။


ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအတ က္ ဤ ေနရာကိုႏွိပ္ပါ…

ဤစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတ ြင္ က ြၽန္ေတာ္/က ြၽန္မဘယ္လိုပါဝင္ႏိုင္မလဲ။


စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုအျခားဘာသာစကားသို႔ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေဝမွ်ျခင္း၊ ေပးလွဴျခင္း တို႔ ျဖင့္ ဤစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစႏိုင္ပါသည္။ က ြၽန္ေတာ္တို႔၏လက္ရွိအ ေျခ အ ေနသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လည္းအဆက္သ ြယ္မျပတ္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။


ဆုေတာင္းေပးျခင္း - အသံုးျပဳျခင္း - ေဝမွ်ျခင္း - ဘာသာျပန္ျခင္း - ေပးလွဴျခင္း


အီးေမးပို႔ရန္ႏွိပ္ပါ…

ဤစာအုပ္မ်ားကို မိမိ၏ဘာသာစကားသို႔ ဘယ္လိုဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္မလဲ။


လက္ရွိ တ ြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ဤစာအုပ္မ်ားကိုထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာဘာသာစကား ႏွင့္ ထိုင္းဘာသာစကားသို႔ျပန္ဆိုေနပါသည္။

  • သင့္ အ ေနျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုျခင္းတ ြင္ပါဝင္ကူညီလိုပါက burmese.project@ibsbookbybook.org သို႔အီးေမးပို႔ပါ

  • သင့္ အ ေနျဖင့္ ထိုင္းဘာသာျပန္ဆိုျခင္းတ ြင္ပါဝင္ကူညီလိုပါက thai.project@ibsbookbybook.org သို႔အီးေမးပို႔ပါ

  • သင့္ အ ေနျဖင့္ အျခားသာသာစကားသို႔ျပန္ဆိုလိုပါက info@ibsbookbybook.org သို႔ အီးေမးပို႔ပါ


အီးေမးပို႔ရန္ႏွိပ္ပါ…

သင္၏ ယံုၾကည္ခ်က္ statement of faith ကဘာလဲ။


Youth With a Mission ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကိုပိုမိုသိရွိရန္ ဤ ေနရာကိုႏွိပ္ပါ


For more information on Youth With a Mission's, purpose, beliefs and values click here.