အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္​ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္

က်မ္းေစာင္တစ္ေစာင္ခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္း

သက္ေသခံခ်က္မ်ား

အတိတ္အခ်ိန္က က ြၽန္ေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ကိုေျပာင္ေလွာင္ခဲ့သည္၊ သူတို႔ကိုမႏွစ္သက္ခဲ့ပါ။ ထိုေနာက္က ြၽန္ေတာ္ဇနီး၏ ရ ြာ တ ြင္ငလ်င္လႈပ္ျခင္းကိုဆက္တိုက္ဆိုသလိုႀကံဳေတ ြ႕ရၿပီးေနာက္ေယ႐ႈကိုေတ ြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ က ြၽန္ေတာ္အလ ြန္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး သခင္ေယ႐ႈမည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးသိလိုစိတ္ရွိလာသည္။ ယံုၾကည္သူအသစ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္သံုးလအၾကာ တ ြင္အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္ေသာနည္းျဖင့္သမၼာက်မ္းစာေလ့လာရန္အခ ြင့္ အ ေရးကိုရရွိခဲ့သည္။ အုပ္စုလိုက္ေလ့လာႏိုင္ရန္အတ ြက္ နာရီမ်ားစ ြာၾကာေအာင္သ ြားခဲ့ရသည္၊ မိုးရာသီအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ဖံုထူေသာရြာလမ္းမ်ားတ ြင္အပတ္စဥ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္သ ြားခဲ့ရသည္ မွာတစ္ႏွစ္မွ်ၾကာၿပီး သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးကို က်မ္းေစာင္တစ္ခုခ်င္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္က ြၽန္ေတာ္အ သက္တာကိုပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ျခင္းကို ယခုအကုန္ရွင္းျပႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌အသစ္ေတ ြ႕ရွိခဲ့ ေသာယံုၾကည္ျခင္းတ ြင္ နားလည္သ ေဘာေပါက္မႈႏွင့္ခ ြန္အားကိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဘူမိေဗဒပညာရွင္အလုပ္ကိုစ ြန္႔လ ြတ္ခဲ့ၿပီး ထို သခင္ကိုအ ေစခံလိုေသာေၾကာင့္မိသားစုႏွင့္အတူေယ႐ႈေနာက္ေတာ္လိုက္ခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈအ ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းကိုမ ၾကားဖူးေသးသည့္ေတာင္ကုန္းေတာေဒသရ ြာမ်ားတ ြင္ဧဝံေဂလိတရားကိုေဝမွ်လိုပါသည္။ သူတို႔ကိုဘုရားသခင္အ ေၾကာင္း သင္ေပးျခင္း က ြၽန္ေတာ့္အသက္တာကိုမည္ကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ေၾကာင္းသင္ေပးျခင္းသည္ က ြၽန္ေတာ့္ဆႏၵအမွန္ျဖစ္ပါ သည္။ – AMW

က ြၽန္မသည္မ ေကာင္းဆိုးဝါး(သရဲ)ကိုအၿမဲေၾကာက္တတ္ခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္ က ြၽန္မကိုအမွန္တကယ္ခ်စ္သည္ဟုလည္းမသိခဲ့ ပါ။ က ြၽန္မႀကီးျပင္းလာခ်ိန္တ ြင္ခ်စ္ျခင္းကိုမခံစားခဲ့ရပါ။ က်မ္းစာကိုေလ့လာသင္ယူေသာဤအခ်ိန္ကာလတ ြင္ ဘုရားသခင္ သည္က ြၽန္မႏွလံုးသားကိုအမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ပါသည္။ အ ေမွာင္ကိုလည္းက ြၽန္မယခုမ ေၾကာက္ေတာ့ပါ။ သခင္ေယ ႐ႈသည္က ြၽန္မႏွင့္အတူရွိၿပီး မ ေကာင္းဆိုးဝိညာဥ္အားလံုးထက္သာ၍ႀကီးျမတ္ေၾကာင္းသိရွိပါၿပီ။ ဘုရားသခင္ကက ြၽန္မကိုမည္ မွ်ခ်စ္ေၾကာင္းကိုလည္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ လ ြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္က အျခားလူမ်ားကိုခ်စ္ရန္အ ေတာ္ခက္ခဲခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအ ျခားသူမ်ားကိုခ်စ္တတ္ရန္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကကူညီမစပါသည္။” – YYTS


သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာျခင္းႏွင့္အတူသခင္ေယ႐ႈကလူမ်ားကိုမည္ကဲ့သို႔ခ်စ္ေၾကာင္း၊ အ ေစခံေၾကာင္းကိုေတ ြ႕ရ သာအခါ က ြၽန္မ၏ အ ေတ ြးအ ေခၚမ်ားကိုဘုရားသခင္က ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါသည္။ ယခုလိုမ ေျပာင္းလဲခင္ က ြၽန္မ၏လူမ်ိဳးႏွင့္သာစကား တူညီေသာသူကိုသာ ေျပာဆို ေပါင္းသင္း လိုသည္။ က ြၽန္မထက္ျမင့္ေသာလူ(ဥပမာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး)သို႔မဟုတ္ က ြၽန္မထက္ႏွိမ့္ေသာလူ (ဥပမာဆင္းရဲသား)တို႔ကိုလည္း က ြၽန္မအ ေနျဖင့္စကားမ ေျပာပါ။ ယခုတ ြင္ မည္သည့္ေနရာမည္သည့္အဆင့္အတန္းမွျဖစ္ေစ လူတိုင္းကိုက ြၽန္မစကားေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္ေၾကာင္း လ ြတ္လပ္ျခင္းရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ သိျမင္ခ ြင့္ရပါသည္။ – NSPH

က ြၽန္ေတာ္သည္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆရာပင္ျဖစ္ နေ ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာကို အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္နည္းျဖင့္ေလ့လာၿပီးခ်ိန္မွ က်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးသည္ပံုႀကီးခ်ဲ႕ အ ေၾကာင္းအရာတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္းသိျမင္ရပါသည္။ ကမာၻဦးက်မ္းမွဗ်ာဒိတ္က်မ္းအထိ ဘုရားသခင္၏ပံုျပင္အ ေၾကာင္းအရာကိုေနာက္ဆံုးတ ြင္နားလည္ခဲ့ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ပံုျပင္ေတာ္ထဲတြင္ က ြၽန္ေတာ့္ကို လည္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ စေ ေၾကာင္းသိျမင္ရပါသည္။ လူမ်ားကိုဘုရားသခင္ အ ေၾကာင္းသ ြန္သင္ခဲ့သည့္ေမာေရွ နည္းတူ က ြၽန္ေတာ္သည္လည္းဘုရားသခင္ အ ေၾကာင္းလူမ်ားကိုသ ြန္သင္လိုပါသည္။ အသက္ရွင္ေသာဘုရားကိုက ြၽန္ေတာ္ ၏လူအမ်ားသည္မသိၾက ေသးပါ။ – SLLက ြၽန္မသည္အသင္းေတာ္ထဲ၌ႀကီးျပင္းလာၿပီး သင္းအုပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာငါးႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာၿပီးေနာက္မွသာ က ြၽန္မဘဝတစ္ခုလံုးကိုဒု က ၡ ေပးခဲ့ေသာေမးခ ြန္းကိုဘုရားသခင္က ေျဖ ေပးခဲ့ပါသည္။ က ြၽန္မ၏ႀကီး ျပင္းလာခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္ “တိရစာၦန္ႏွင့္ငါႏွင့္ဘာျခားနားသလဲ” ဟူေသာေမးခ ြန္းအၿမဲရွိခဲ့သည္။ ကမာၻဦးက်မ္းကိုေလ့လာ ေသာအခါ ဘုရားသခင္ကက ြၽန္မ၏ေမးခ ြန္းကိုအ ေျဖ ေပးခဲ့သည္။ လူသည္ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္း ျခင္းခံရ ေသာေၾကာင့္ ထူးျခားသူျဖစ္ေၾကာင္းဘုရားသခင္ က ေဖာ္ျပပါသည္။” – Elizabeth

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေယာနကဲ့သို႔ဘုရားသခင္ႏွင့္ဘုရားသခင္ခိုင္းေသာအရာမွထ ြက္ေျပးသူမျဖစ္လိုပါ။ ဧဇရကဲ့သို႔မိမိ၏သက္ သာျခင္းကိုစ ြန္႔လ ြတ္၍ သူ၏လူမ်ားအားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သ ြန္ အ ေစခံရန္ခက္ခဲေသာအ ေျခအ ေနသို႔ျပန္သ ြား သည့္သူျဖစ္လိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏လူမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သိေစလိုပါသည္။ သူတို႔ကၽြန္ေတာ့္ကိုမႏွစ္ သက္ၾကလွ်င္ပင္ သခင္ေယ႐ႈကဲ့သို႔အေစခံလိုပါသည္။ – AK


ဖိေလမုန္ၾသဝါဒစာကိုေလ့လာေသာအခါ ကၽြန္မအသက္တာတ ြင္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းကိုလိုအပ္ေၾကာင္းသန္႔ရွင္းေသာဝိ ညာဥ္ေတာ္ကနက္နဲစ ြာသ ြန္သင္ခဲ့ပါသည္။က ြၽန္မဘဝတ ြင္အခ်ိဳ႕ေသာဆက္ဆံေရးကိုမွန္ကန္ေအာင္ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိျမင္ရ ေသာအခါ အႀကိမိႀကိမ္ငိုခဲ့ပါသည္။ ထိုသူတို႔ထံသ ြား၍ခြင့္လ ႊတ္ျခင္းကိုေတာင္းခံေသာအခါ က ြၽန္မတို႔၏ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ရရွိပါသည္။ – NMK

အ ေသးစိတ္ ဆင္ျခင္ေသာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာနည္းသင္တန္းတစ္ခုတ ြင္ က်မ္းေစာင္မ်ားကိုေလ့လာခ်ိန္ က်မ္းေစာင္တစ္ခုခ်င္းအ လိုက္ၾကည့္႐ႈေသာအခါ ပို၍အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္းအံ့အားသင့္ခဲ့ရပါသည္။ က ြၽန္ေတာ္သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္ လည္း က်မ္းစာေက်ာင္းတ ြင္က်မ္းပိုဒ္ႏွစ္ပိုဒ္ထက္ပို၍တစ္ခ်ိန္တည္းမဖတ္ခဲ့ရသကဲ့သို႔ တရားေဟာခ်က္ျပင္ဆင္ေသာအခါ တ ြင္လည္း ထိုနည္းတူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ - သင္းအုပ္ဆရာ (Pastor)

ကၽြန္မတ ြင္အလ ြန္ရင္းႏွီးေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္စုရွိခဲ့သည္။ ထမင္းပန္းကန္တစ္ခုတည္းစားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္သူတို႔က က ြၽန္မကိုနာၾကင္ေစ ေသာေၾကာင့္ ငါးႏွစ္မွ်ၾကာသည္အထိသူတို႔ကိုစကားမ ေျပာခဲ့ပါ။ ဖိေလမုန္ၾသဝါဒစာကိုေလ့လာၿပီးေသာ အခါ သူတို႔ကိုခ ြင့္လႊတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကက ြၽန္မကိုေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ – NHN


သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္ကကၽြန္ေတာ့္အသက္တာကိုအလ ြန္ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ ေတာ္ေနာက္သို႔လိုက္လိုခဲ့ပါသည္။ က ြၽန္ေတာ့္အတ ြက္ေမးခ ြန္းႀကီးတစ္ခုမွာ “ဘုရားသခင္ေနာက္လိုက္လွ်င္ က ြၽန္ေတာ့္မိ သားစုႏွင့္က ြၽန္ေတာ့္ကိုဘယ္သူေထာက္ပံ့မလဲ”ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼ ေဟာင္းႏွင့္ဓမၼသစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတ ြင္ ဘုရားသခင္က သူ၏လူမ်ားအတ ြက္အံၾသဖ ြယ္ရာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ေနာက္ေတာ္လိုက္ဖို႔က ြၽန္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၿပီျဖစ္သလို အမႈေတာ္လုပ္ငန္းတ ြင္လည္းပါဝင္လာၿပီး က ြၽန္ေတာ့္အတ ြက္ျပင္ဆင္ေပးရန္ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ကိုးစား တတ္လာၿပီ။ တစ္ေန႔က ြၽန္ေတာ္အိမ္ျပန္ေသာအခါ ရ ြာအ ေရာက္ကားစီးဖို႔ကားခလိုအပ္ေနသည္။ အိမ္ေရာက္ရန္တစ္ရက္ခရီး သ ြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ကားလက္မွတ္အတ ြက္ က ြၽန္ေတာ္ပိုက္ဆံမ ေလာက္ပါ။ ငွက္မ်ားကိုၾကည့္ပါဟုဘုရားသခင္စကားေျပာ သလိုက ြၽန္ေတာ္ခံစားရသည္။ ငွက္မ်ားလိုအပ္သည္ထက္ဘုရားသခင္ကျပင္ဆင္ေပးထားေၾကာင္း ဘာေၾကာင့္က ြၽန္ေတာ္ဘု ရားသခင္ကိုမယံုၾကည္မကိုးစားႏိုင္ရမလဲ။ ထို႔ေနာက္ က ြၽန္ေတာ့္ပိုက္ဆံအိတ္ကိုဖ ြင့္လိုက္ေသာအခါ ရ ြာျပန္ရန္လံုေလာက္ ေသာပိုက္ဆံရွိ၍အိမ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ျပန္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ ဘုရားသခင္သည္ က ြၽန္ေတာ့္အတ ြက္ျပင္ဆင္ ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ က ြၽန္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္သည္လည္းအံ့ၾသဖ ြယ္ရာတို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသ ြန္သင္ျခင္းခံရပါသည္။ - SAK

က ြၽန္မရ ြာတ ြင္ လူအမ်ားသည္လည္း ေကာင္းကင္ေရာက္မည္ မ ေရာက္မည္ကို သံသယရွိၾကပါသည္။ က ြၽန္မအ တ ြက္လည္း ေမးခ ြန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္နည္းျဖင့္သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာၿပီးေနာက္ သခင္ေယ႐ႈလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ ေသာအရာအားျဖင့္ က ြၽန္မလည္းေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေရာက္မည္ဟု ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ – Hannah

ဖိေလမုန္ၾသဝါဒစာကိုေလ့လာေသာအခါ မိမိ၏က ြၽန္ၾသ ေနသိမ္ကိုျပန္လက္ခံရန္ ရွင္ေပါလုက ဖိေလမုန္အားအမိန္႔မ ေပး ေၾကာင္းေတ ြ႕ရသည္။ ရွင္ေပါလုအ ေနျဖင့္အမိန္႔ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ဖိေလမုန္ကၾသ ေနသိမ္ကိုျပန္လက္ခံရန္ေတာင္းပန္ခဲ့ သည္။ က ေလးေဘာ္ဒါေဆာင္တ ြင္က ြၽန္မလုပ္ေဆာင္ေသာအခါ က ေလးမ်ားစကားနားမ ေထာင္ေသာအခါ သူတို႔ကိုက ြၽန္မ ႐ိုက္ခဲ့ပါသည္။ ရွင္ေပါလု၏ပံုသက္ေသသည္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာက ြၽန္မအတ ြက္အလ ြန္ထိရွခဲ့ပါသည္။ က ေလးမ်ား ကို႐ိုက္မည့္အစား ရွင္ေပါလုကဲ့သို႔ေတာင္းပန္ေမတၱာရပ္ခံမည္ဟုက ြၽန္မစဥ္းစားလိုက္သည္။ က ြၽန္မအံ့ၾသရသည္မွာ ထိုသို႔လုပ္ ေဆာင္ျခင္းသည္အမွန္တကယ္အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ပို၍ေပ်ာ္ရႊင္စရာျဖစ္လာပါသည္။ - ေဘာ္ဒါေဆာင္မိခင္ (Boarding House Mother)