အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္​ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္

က်မ္းေစာင္တစ္ေစာင္ခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္း

သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းခ်ဥ္းကပ္ပံု 


 ဤစာအုပ္သည္သမၼာက်မ္းစာထဲမွက်မ္းေစာင္တစ္ခုခ်င္းစီကိုေလ့လာႏိုင္ရန္အတ ြက္ လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္စာအုပ္အတ ြဲမ်ားအထဲ မွတစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္အတ ြဲမ်ား၏ထူးျခားခ်က္မွာ အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္နည္း(inductive)ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ိုးရွင္းေသာ ဦးတည္ခ်က္(၇)ခုျဖင့္သမၼာက်မ္းစာကိုသမၼာက်မ္းစာကဖ ြင့္ျပ ေျပာဆိုေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္သည္သမၼာက်မ္းစာေလ့လာရန္ စာအုပ္စာေပအရင္းအျမစ္အလ ြ န္ရွားပါးေသာတိုင္းျပည္တစ္ခုရွိ အသင္းေတာ္အဖ ြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈအရျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာမတတ္သူမ်ားအတ ြက္က်မ္းစာေလ့လာရန္ အလ ြန္ရွားပါးေသာအရင္းအျမစ္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေစာင္တစ္အုပ္ခ်င္းစီကိုက႐ုတစိုက္ျဖင့္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သကဲ့သို႔ အုပ္စုလိုက္ေလ့လာေသာအ ေနအထားမ်ားတ ြင္လည္းအသံုးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္အတ ြင္းပါဝင္ေသာအ ေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေလ့လာသူအားလံုးလ ြယ္ကူစ ြာဖတ္႐ႈနားလည္ေစရန္အတ ြက္ ေဝါဟာရမ်ားကိုအထူးေရ ြးခ်ယ္အသံုးျပဳထားပါသည္။ အ ေရးအႀကီးဆံုးမွာ ဤစာအုပ္ ၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာျခင္း၏အသီးအပ ြင့္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္သည့္ အသက္တာေျပာင္းလဲရန္လက္ေတ႕ြ  လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းဟူေသာဦးတည္ခ်က္(၇)ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ဤစာအုပ္မ်ားကိုတစ္ဦးခ်င္းအ ေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုလိုက္အ ေနအထား၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆ ြးေႏြးျခင္းပါဝင္၍ ျဖစ္ေစ၊ ေဆ ြးေႏြးျခင္းမပါဝင္ဘဲျဖစ္ေစအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သခင္ဘုရားကိုစိတ္ႏွလံုးတံခါးဖ ြင့္လ်က္ဤစာအုပ္ကိုအသံုးျပဳလွ်င္ သင္၏အသက္တာ၌ဝိညာဥ္ေတာ္၏အသီးႂက ြယ္ဝတိုးပ ြားမည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အာမခံပါသည္။ 

“အၾကင္သူသည္ငါ၌တည္၍ ငါသည္လည္းသူ၌တည္၏။ ထိုသူသည္မ်ားစ ြာေသာအသီးကိုသီးတတ္၏။” (ေယာ ၁၅း၅)

အ ေသးစိတ္ဆင္ျခင္နည္း၏ဦးတည္ခ်က္(၇)ရပ္

ဦးတည္ခ်က္(၁)။ ။ ဆုေတာင္းျခင္း 

အဓိပၸါယ္ရွိေသာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း၏အဓိက ေသာ့ခ်က္မွာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ က ြၽႏ္ုပ္တို႔၏သ ြန္သင္သူဆရာျဖစ္ပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆက္ဆံေရးအထဲ၌ ဆက္ႏြယ္ တည္ၿမဲေန ေစပါသည္။

ဦးတည္ခ်က္(၂)။ ။ တစ္ထိုင္တည္းျဖင့္အသံထြက္ဖတ္ျခင္း(ပထမအႀကိမ္ဖတ္႐ႈျခင္း)  

က်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုတစ္ထိုင္တည္းအသံထ ြက္၍ဖတ္ျခင္းျဖင့္ မူလကဖတ္႐ႈရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ပံုစံအတိုင္း ျမင္ေတ ြ႕ နားေထာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အ ေနျဖင့္စာတစ္ေစာင္ကိုလက္ခံရရွိလွ်င္ အစမွအဆံုး စာတစ္ေစာင္တည္းအျဖစ္ဖတ္႐ႈမည္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကိုလည္းဤကဲ့သို႔ဖတ္႐ႈရန္မူလကရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္(၃)။ ။ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုအ ေရာင္ျခယ္ျခင္း(ဒုတိယအႀကိမ္ဖတ္႐ႈျခင္း)  

သမၼာက်မ္းစာပိုဒ္မ်ားကိုအ ေရာင္ျခယ္ျခင္းသည္ က်မ္းပိုဒ္၏ဆက္စပ္မႈကိုသိျမင္ေစၿပီး က်မ္းေစာင္ထဲ၌ရွိေသာအရာမ်ားကိုရွာေဖ ြႏိုင္ရန္လည္း အ ေထာက္အကူေပးပါသည္။

ဦးတည္ခ်က္(၄)။ ။ အခန္းတစ္ခုစီကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ေဖာ္ျပျခင္း(တတိယအႀကိမ္ဖတ္႐ႈျခင္း) 

အ ေတ ြးအျမင္ အ ေၾကာင္းအရာတူေသာအခန္းတစ္ခန္းစီကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာပိုဒ္သို႔မဟုတ္အခန္းႀကီး၏အ ေၾကာင္းအရာသည္ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ဟု စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဦးတည္ခ်က္(၅)။ ။ ေနာက္ခံသမိုင္းကိုၾကည့္႐ႈျခင္း(စတုတၳအႀကိမ္ဖတ္႐ႈျခင္း)  

မူရင္းစာဖတ္သူမ်ားအ ေၾကာင္းစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို အမွန္တကယ္ အ ေျခအ ေန၌ရွိေန ေသာ လူအစစ္မ်ားဆီသို႔ ေရးသားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအမႈအရာျဖစ္သည္။ သူတို႔၌ဘာျပႆနာမ်ားရွိေနသလဲ။ သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကဘယ္လိုရွိသလဲ။ စာေရးသူကဘာေၾကာင့္ဤက်မ္းေစာင္ကိုေရးသားေပးခဲ့သလဲ။ 

ဦးတည္ခ်က္(၆)။ ။ က်မ္းေစာင္ကိုေလ့လာျခင္း(ပဥၥမအႀကိမ္ဖတ္႐ႈျခင္း)  

ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္း - အနက္အဓိပၸါယ္ဖ ြ င့္ဆိုျခင္း - လက္ေတ ြ႕လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္း 

က်မ္းပိုဒ္ကဘာကိုေျပာသလဲ။ မူရင္းစာဖတ္သူမ်ားအတ ြက္ဘာကိုဆိုလိုသလဲ။ စာေရးသူကဘာေၾကာင့္ဤစာကိုေရးသလဲ။ ဤ က်မ္းပိုဒ္မွ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မဲ့ သမၼာတရားဘာေတ ြရွိမလဲ။ ယ ေန႔ ေခတ္က ြၽႏ္ုပ္တို႔အတ ြက္ဘာဆိုလိုခ်က္ရွိမလဲ။ 

ဦးတည္ခ်က္(၇)။ ။ အသက္တာေျပာင္းလဲျခင္းသို႔တက္လွမ္းျခင္း  

သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း၏ပန္းတိုင္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ထိေတ ြ႕ခံစားရၿပီး အသက္တာေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုေလ့လာၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္ကဘယ္အရာတစ္ခုကိုေျပာင္းလဲရန္ သင့္ကိုေခၚဖိတ္ေနပါသလဲ။