အ​ေသးစိတ္ဆင္ျခင္​ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္

က်မ္းေစာင္တစ္ေစာင္ခ်င္းစီအားေလ့လာျခင္း

ဤစာအုပ္မ်ားျဖစ္တည္လာမႈဇာတ္လမ္း


ဤကဲ့သိုု႔သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း စာအုုပ္တ ြဲ မ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ ဘုုရားသခင္၏စကားသံကိုု ၾကားလ်က္ ကိုုယ္ေတာ္ေနာက္လိုုက္ကာတိုုင္းႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔သ ြာ းေရာက္အမႈေတာ္ေဆာင္ၾက ေသာ လူမ်ား၏ျဖစ္ရပ္မွန္အ ေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏိုုင္ငံ Alberta ရွိ YWAM Turner Valley ဟုုေခၚ ေသာ ဝိုုင္ဝမ္(YWAM)သာသနာလုုပ္ငန္းတစ္ခုုမွအစျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းမၾကားရ ေသးေသာသူမ်ားအတ ြက္ဆုုေတာင္းေပးျခင္းသာမက ထိုုအခ်ိန္က ဝိုုင္ဝမ္၏ ဥကၠဌႀကီးျဖစ္ေသာ ဂ်င္စတီယာ(Jim Stier)က ခရစ္ေတာ္အ ေၾကာင္းမၾကားရ ေသးေသာ လူအုုပ္စုုမ်ားထံအ ေျခခ် ေနထိုုင္ပါ၊ တိုုင္းႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔သ ြားပါဟူ၍ ဝိုုင္ဝမ္အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကိုု အားေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုုသို႔ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏ဦးေဆာင္မႈအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အ ေရွ႕ပိုင္း) သို႔သြားရန္ လူတစ္စုအား ခ ြန္အားေပးျခင္းခံရၿပီး လ ြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ (၂၀)မွ စ၍ ရွမ္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မိတ္ဖ ြဲ ႔ျခင္းကို အစျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ စတင္မိတ္ဖ ြဲ႔ၿပီး (၁၀)ႏွစ္အၾကာတ ြင္အသင္းေတာ္မ်ားအတ ြင္း၌ တပည့္ေတာ္စစ္မ်ား ေပၚ ေပါက္ လာေရးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အ ေရွ႕ပိုုင္းရွိ အသင္းေတာ္မ်ားအတ ြင္း သမၼာတရားႏွင့္ညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ႀကံဆ ေဖာ္ထုတ္ရာ၌အ ေစခံေပးဖိုု႔ရန္အတ ြက္ ရွမ္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖ ြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ က ေနဒါႏိုင္ငံမွ ၀ိုုင္၀င္(မ္)အမႈေတာ္ေဆာင္ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ စတင္၍သူတိုု႔ႏိုင္ငံမွ ထ ြက္ခ ြာ လာခဲ့ၾကပါသည္။


ထိုုမွ(၁၀)ႏွစ္တာကာလအတ ြင္း ရွမ္းျပည္နယ္အ ေရွ႕ပိုုင္းအသင္းေတာ္မ်ားအတ ြက္ ဝိုုင္ဝမ္ရွမ္းစီမံ ကိန္း(YWAM Shan Project)မွ သင္တန္းမ်ားကိုဖ ြင့္လွစ္ပိုု႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ထိုုသင္တန္းမ်ားတ ြင္ ဝိုုင္ ဝမ္သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းေက်ာင္း YWAM’s school of Biblical Studies(SBS)၊ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ျခင္းသင္တန္းေက်ာင္း Disciple Training Schools(DTS)၊ တိတုုစီမံကိန္း(ဆရာျဖစ္သင္တန္း) Titus Project (teacher training) စသည္တိုု႔ပါဝင္သည္။ ေဒသခံသင္းအုုပ္ဆရာအမ်ားပိုုင္းသည္ သင္တန္းတက္ရန္အတ ြက္ အမႈေတာ္လုုပ္ငန္းမ်ားကိုုေခတၱခ်န္ရစ္ထားရန္မျဖစ္ႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ သင္းအုုပ္ဆရာမ်ားအ ေနျဖင့္မိမိအိမ္၊ အသင္းေတာ္တ ြင္ေနထိုုင္လ်က္ ဘုုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကိုုပိုုမိုုနားလည္ေအာင္ေလ့လာႏိုုင္မည့္ စာအုုပ္ကိုုျပဳစုုေပးရန္ေတာင္းဆိုုျခင္းခံရသည္။ လ ြန္ခဲ့ ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀)ခန္႔က ဆရာယုဒသန္ (Adoniram Judson) သည္ သမၼာက်မ္းစာကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆို ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသမၼာက်မ္းစာကိုပိုမို နားလည္ေစရန္ႏွင့္ လက္ေတ ြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတ ြက္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းအ ေထာက္အကူလမ္းညႊန္ စာအုပ္စာေပ မ်ားမွာမူ အလ ြန္႐ွားပါးခဲ့ပါသည္။

ထိုုသင္းအုုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္အ ေျမာ္အျမင္ရွိေသာအသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဘုုရားသခင္ကိုုပိုုမိုု သိရွိလိုုေသာဆာငတ္မႈျဖင့္ ဝိုုင္ဝမ္ရွမ္းစီမံကိန္းကိုုေတာင္းဆိုုလာသည့္အတိုုင္း ယခုုသင္ကိုုင္ ေဆာင္ေန ေသာစာအုုပ္ကိုု ဝိုုင္ဝမ္သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းေက်ာင္း YWAM School of Biblical Studies(SBS)၌အ ေျခ ခံ၍ထုုတ္လုုပ္ထားပါသည္။ စစ္မွန္ေသာခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ လာၿပီး ဘုုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေလာကအျမင္ႏွင့္ေန႔စဥ္ေရ ြးခ်ယ္မႈမ်ားအ ေပၚ လႊမ္းမိုုးပ်ံ႕ ႏွံ႔ျခင္းကိုုျမင္ေတ ြ႕လိုုေသာႏိုုင္ငံတကာမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီအခ်ိန္ယူ၍ျပဳစုုေဖာ္ထုုတ္ ထားပါသည္။ ဤစာအုပ္အားျဖင့္ သင္၏အသက္တာ၌သာမက သင့္ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ားႏွင့္တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးအတ ြက္ တည္ၿမဲေသာအ သီးအပ ြင့္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။


YWAM Shan Project ႏွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုသိရွိလိုပါကဤ ေနရာကိုႏွိပ္ပါ…